Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

WWW.4BARBERS.CZ


Základní ustanovení

Prodávající: prodávajícím se rozumí společnost Strumenti Sani s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ: 28148843, DIČ: CZ28148843 vedený u krajského soudu v Brně, spisová značka C 83047.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Ceny

V internetovém obchodě www.4barbers.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Objednávání 

Objednávky internetového obchodu www.4barbers.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zálohové faktury jsou zasílány a objednávky jsou vyřizovány pouze v pracovní dny. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky: 

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu objednavky@4barbers.cz) s následujícím textem: "Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.........". Datum a podpis kupujícího.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení zaplacené částky za zboží, bude prodávajícím tato částka snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s přepravou a případným balným a bankovním převodem.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Platební podmínky 

Bezhotovostní platba předem na účet: 256544554/0300 (účet v České republice v CZK), 257259990/300 (účet v České republice v EUR). Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 2 dny. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno 7 dnů. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době a jednom upozornění ze strany prodávajícího stornována. 

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

PayPal 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky


Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p. , DPD nebo přepravní společností Zásilkovna.

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den. V případě platby bankovním převodem, bude zboží odesláno po připsání fakturované částky na firemní bankovní účet.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné. 

Při nákupu zboží nad 2.000,- Kč bez DPH hradí náklady na dopravu - v rámci České republiky, prodávající. Balné a poštovné má v tomto případě kupující ZDARMA. Poplatek za dobírku se na dopravu zdarma nevztahuje. 


Reklamace přepravy zboží

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s. p.  Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adrese objednavky@4barbers.cz (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese objednavky@4barbers.cz nebo na telefonním čísle +420 608 627 203.  


Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Reklamační řád internetového obchodu www.4barbers.cz

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy Strumenti Sani s.r.o. (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu www.4barbers.cz

V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese objednavky@4barbers.cz, nebo na telefonním čísle +420 608 627 203. 

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

na e-mailovou adresu objednavky@4barbers.cz, nebo na telefonním čísle +420 608 627 203,

pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační.  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

Povinnosti a práva prodávajícího: Prodávající do 5 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruční podmínky - Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad, návod k použití v českém jazyce spolu se záručním listem. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


Záruka se vztahuje na:

  • správnou funkci strojku a výrobní vady, 
  • správnou funkci stříhacích hlavic a výrobní vady,
  • správnou funkci plastových hřebenů a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na: 

  • vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna stříhací hlavice,...), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem),
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním - poškrábání, odření, dle §619 Občanského zákoníku.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží: 

  • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
  • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za expresního kurýra). 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.


Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového